Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Winter Solstice Ceremony

21 december 2022: 11:30 - 15:00

Free

Winter Solstice Ceremony 21.12.22

 English version downbelow

We invite you to join in our collective- and on-going prayer for Peace!

🌿Wij groeten u lezer
Ook tijdens de roerige tijden die we beleven nadert het jaarwiel een kantelpunt, het moment dat de dagen op het noordelijk halfrond weer beginnen te lengen en de terugkeer van het Licht over heel de Aarde, op wat voor een manier dan ook, gevierd wordt. Op 21 december, om 12 uur noen, zullen wij weer het heilig vuur aan de voet van het Vredespaleis ontsteken. met de diepe intentie dat dit Licht door zal dringen in alle fysieke, mentale emotionele, etherische en spirituele lagen in, rond en op onze geliefde planeet, en alle leven dat zij draagt. Met heel ons hart nodigen we jullie uit om met ons rond heilig vuur te staan, in een levende regenboogcirkel in de Lage Landen, midwinter 2022, en onze harten te warmen en verbinden. Een bijzondere gelegenheid om samen in te keren. Voel je vrij om aan te sluiten; we zijn al met miljarden! Met stilte, gebed, zang, klanken, drum, ratel, poëzie en teksten die het hart raken delen wij ons mens-zijn rond heilig vuur.
De ceremonie zal om 11.30 beginnen, en het is fijn als je tussen 10 en 10.15 uur op het Carnegieplein in Den Haag aankomt, zodat we zonder tijdsdruk en goed gegrond onze ceremonie kunnen beginnen.
Vrede! Dát is wat wij willen SAMEN! Weet je welkom. Bijgevoegd vind je de richtlijnen voor de ceremonie, zodat je voorbereid kunt komen. Voor deze ceremonie lichten we er extra uit dat je ervoor zorgt goede warme kleren te dragen en te zorgen dat je eten en drinken en, indien gewenst, iets om op te zitten meeneemt. Hier in de Lage Landen kan het nu eenmaal goed koud zijn. Voor vragen en communicatie over inbreng in de ceremonie, voel je vrij om contact op te nemen met: silenceforpeace@de-grenswaker.nl

💚  💚 MAY PEACE PREVAIL ON EARTH 💚  💚
Bij het Vuur
Tijdens de gehele ceremonie zijn het vuur, maar ook de ruimte rond het vuur en de ruimte waar deelnemers zich bevinden heilige grond. We vragen u dan ook hierbij behorende respect in acht te nemen.- Wanneer u een gesprek met uw buurvrouw of buurman aangaat, verzoeken wij u vriendelijk om u een beetje af te zonderen of een blokje om te gaan. Waarom? Wij willen dat de aandacht rond het vuur geconcentreerd blijft. – De vuurman is verantwoordelijk voor het vuur. Het is niet toegestaan zelf hout op het vuur te gooien. Wanneer u hout voor het vuur bij u heeft, draag dit dan over aan de vuurmannen. De vuurschaal is niet groot, dus alleen stukjes goed droog, niet geverfd hout, niet langer dan 30 cm.-
In de flower of life rond het voor zijn de plekken om te staan of zitten goed herkenbaar aangegeven. Door deze richtlijn in acht te nemen geven we elkaar de ruimte om daadwerkelijk onze plek rond het vuur in te nemen.- Tijdens de ceremonie vragen we een ieder om op de jouw aangewezen plek te blijven, behalve als je de cirkel verlaat of wanneer je de heilige ruimte betreedt om jouw offer of gebed naar het vuur te brengen.- Wanneer een hoeder van de ceremonieruimte je vraagt om een andere plaats in te nemen, vertrouw dan dat dit enkel gebeurt vanuit zorg voor het geheel, en volg de instructie op.- We vertrouwen erop dat mensen die verkouden of grieperig zijn thuis blijven, – Iedereen neemt eigen drinken en versnaperingen mee. – Er zal tabak zijn, om aan het vuur te offeren. Als je dat wilt doen, vraag dan wat tabak aan de vuurman, zodat niet alle handen in de tabakspot komen. Je kunt wel je eigen tabak meenemen en offeren 💚  💚

💚  💚 Om aan te denken!💚  💚
🪶Wanneer u nu al weet een lied, gebed, gedicht of tekst wilt presenteren, neem dan s.v.p. contact op met silenceforpeace@de-grenswaker.nl.
🪶Ter plekke iets doorgeven kan echter ook. –
🪶Wanneer u een klein reis-stoeltje of kussentje heeft om op te zitten, is het goed dat mee te nemen, en denk aan bescherming in geval van regen.-
🪶Toiletje is aanwezig-
🪶Wanneer uw drum mee wil is die welkom-
🪶We vinden het fijn als u witte of traditionele kleding draagt.
💚 Copyright © 💚

🪶🪶🌿 🪶 🪶

Winter Solstice Ceremony 21.12.22

 

We invite you to join in our collective- and on-going prayer for Peace!

🌿Dear readerAgain,
during the tumultuous times we are experiencing, the wheel of the year is approaching a tipping point, the moment when the days in the northern hemisphere begin to lengthen again and the return of the Light, in whatever way and all over the Earth, is celebrated, on December 21, at noon, we will again light the sacred fire at the foot of the Peace Palace. with the deep intention that this Light will penetrate all the physical, mental, emotional, etheric and spiritual layers in, around and on our beloved planet, and all the life it carries. With all our hearts, we invite you to stand with us around sacred fire in a living rainbow circle in the Low Lands, midwinter 2022, and warm and connect our hearts with the fire without and within. A special opportunity to tune in together. Feel free to join; there are already billions of us! With silence, prayer, song, sounds, drum, rattle, poetry and texts that touch the heart, we share our humanity around sacred fire.

The ceremony will begin at 11:30, and it is nice if you arrive at Carnegieplein in The Hague between 10 and 10:15 am, so we can begin our ceremony without time pressure and well grounded.Peace! That is what we want! TOGETHER!
Please know you are welcome. Attached you will find the guidelines for the ceremony, so you can come prepared. For this ceremony we highlight that you make sure to wear good warm clothes and make sure to bring food and drink and, if you wish, something to sit on. After all, here in the Low Countries, it can be quite cold. For questions and communication about contributing to the ceremony, feel free to contact: silenceforpeace@de-grenswaker.nl

💚  💚MAY PEACE PREVAIL ON EARTH💚  💚
At the fire
Throughout the ceremony, the fire, as well as the space around the fire and the space where participants are located, are sacred ground. We therefore ask you to show due respect.- When you start a conversation with your neighbor, we kindly ask you to seclude yourself a little or go around the block. Why? We want the attention around the fire to remain focused.- The firekeeper is responsible for the fire. You are not allowed to throw wood on the fire yourself. If you have wood for the fire with you, please turn it over to the firekeeper. The fire bowl is not large, so only pieces of good dry, unpainted wood, no longer than 30 cm.- In the flower of life around the front, the places to stand or sit are clearly marked. By observing this guideline we give each other the space to actually take our place around the fire.- During the ceremony we ask everyone to stay at their designated spot, except when you leave the circle or when you enter the sacred space to bring your offering or prayer to the fire.- When a keeper of the ceremony space asks you to take another place, trust that this is done only out of concern for the whole, and follow the instruction.- We trust people who have colds or flu to stay home.- Everyone bring their own drinks and refreshments.- There will be tobacco, to offer to the fire. If you want to do that, ask for some tobacco from the fire keeper, so that not all hands get into the tobacco jar. You can, however, bring your own tobacco and sacrifice it.

To think about!
🪶If you know of a song, prayer, poem or text you would like to present now, please contact silenceforpeace@de-grenswaker.nl .
🪶However, you can also pass something on on the spot.-
🪶If you have a small travel chair or cushion to sit on, it is good to bring it along, and think of protection in case of rain.-
🪶Toilet is available-
🪶When your drum wants to come along, it is welcome-
🪶We like it when you wear white or traditional clothing.
💚  💚Copyright ©💚  💚

🪶🪶🌿 🪶 🪶 

Organizer

Grandmothers Netherlands
Email:
silenceforpeace@de-grenswaker.nl

Venue

VredesPaleis-Carnegieplein, Den Haag
Carnegieplein
Den Haag, Zuid Holland Nederland