← back to all events

April 30 at 18:00 - 19:00

Cradle of Motherhood

Location: Plantage Muidergracht 39, 1018 TL Amsterdam, Nederland
Get tickets

Kennismaking met Cradle of Motherhood;
Iedere 1e dinsdag v d maand GRATIS KENNISMAKING

Verbind met je kind spiritueel en emotioneel
De band tussen moeder en kind is ontzettend bijzonder. Vanaf het moment van verwekking ben je verbonden met jouw baby en vormt deze verbinding de basis van jouw baby’s leven hier op aarde.

Met behulp van het “Cradle of Motherhood” programma help ik jou om vanaf het prille begin van de zwangerschap een fijne, liefdevolle verbinding te maken met jouw baby.

In een kleine groep zwangere vrouwen ga jij je met jouw kind in de buik verbinden en verwelkom je het in jouw leven.

Over Wolftaenzerin
Romanie werkt met de helende kracht van de natuur en alle energie om ons heen. Volgens sjamanistische gebruiken ondersteunt ze mensen op het juiste pad terug naar zichzelf.

Cradle of Motherhood
Verbinding maken met je kind kost tijd. Eenmaal gelegd, is het belangrijk dat je deze band blijft ontwikkelen. Het “Cradle of Motherhood” programma duurt 40 weken, vanaf week 13 in de zwangerschap tot een half jaar na de geboorte. In vijf blokken van acht weken bouw jij aan een liefdevolle band met jouw baby.

In dit programma heb je tijd voor en werk je aan:

1. Ontmoeting met jouw kindje in de buik
2. Bewustwording
3. Loslaten van oude patronen
4. Tijd voor jezelf en jouw kindje
5. Welkom heten op aarde

Tijdens de sessies gebruik ik trommel-, stem-, hand-, bewegings- en
meditatietechnieken. Een sessie duurt 1 uur.

Investering normaal: 200 euro per thema. (iedere 1e Dinsdag van de Maand GRATIS KENNISMAKING)

Wil jij graag een liefdevolle, positieve connectie met je kind leggen?

English
Introduction to Cradle of Motherhood;
every first Tuesday of the month FREE INTRODUCTION

Connect with your child spiritually and emotionally
The bond between mother and child is incredibly special. From the moment of conception, you are connected to your baby and this connection forms the basis of your baby’s life here on earth.

Using the “Cradle of Motherhood” programme, I help you make a fine, loving connection with your baby from the very beginning of pregnancy.

In a small group of pregnant women, you will connect with your child in the womb and welcome it into your life.

About Wolftaenzerin
Romanie works with the healing power of nature and all the energy around us. Following shamanic practices, she supports people on the right path back to themselves.

Cradle of Motherhood
Connecting with your child takes time. Once made, it is important to keep developing this connection. The “Cradle of Motherhood” programme takes 40 weeks, from week 13 in pregnancy to six months after birth. In five eight-week blocks, you build a loving bond with your baby.

In this programme, you will have time for and work on:

1. Meeting your baby in the womb
2. Awareness
3. Letting go of old patterns
4. Time for yourself and your baby
5. Welcome to earth

During the sessions, I use drumming, voice, hand, movement and
meditation techniques. One session lasts 1 hour.

Investment normally: 200 euros per theme. (every first Tuesday of the month FREE INTRODUCTION)

Would you like to make a loving, positive connection with your child?

Deutsch
Einführung in Cradle of Motherhood;
Jeder 1e Dienstag des Monats KOSTENLOSE Einführung

Verbinden Sie sich geistig und emotional mit Ihrem Kind
Die Bindung zwischen Mutter und Kind ist etwas ganz Besonderes. Vom Moment der Empfängnis an sind Sie mit Ihrem Kind verbunden, und diese Verbindung bildet die Grundlage für das Leben Ihres Kindes hier auf Erden.

Mit dem Programm “Wiege der Mutterschaft” helfe ich Ihnen, von Beginn der Schwangerschaft an eine liebevolle Verbindung zu Ihrem Baby aufzubauen.

In einer kleinen Gruppe von schwangeren Frauen werden Sie sich mit Ihrem Kind im Mutterleib verbinden und es in Ihrem Leben willkommen heißen.

Über Wolftaenzerin
Romanie arbeitet mit der Heilkraft der Natur und der Energie um uns herum. In Anlehnung an schamanische Praktiken unterstützt sie Menschen auf dem richtigen Weg zurück zu sich selbst.

Wiege der Mutterschaft
Die Verbindung zu Ihrem Kind braucht Zeit. Einmal hergestellt, ist es wichtig, diese Verbindung weiter zu entwickeln. Das Programm “Cradle of Motherhood” dauert 40 Wochen, von der 13. Schwangerschaftswoche bis sechs Monate nach der Geburt. In fünf Blöcken von je acht Wochen bauen Sie eine liebevolle Bindung zu Ihrem Baby auf.

In diesem Programm werden Sie Zeit haben und daran arbeiten:

1. Begegnung mit Ihrem Baby im Mutterleib
2. Bewusstheit
3. Loslassen von alten Mustern
4. Zeit für sich und Ihr Baby
5. Willkommen auf der Erde

Während der Sitzungen verwende ich Trommel-, Stimm-, Hand-, Bewegungs- und
Meditationstechniken. Eine Sitzung dauert 1 Stunde.

Investition normalerweise: 200 Euro pro Thema. (Jeder 1e Dienstag des Monats KOSTENLOSE Einführung)

Möchten Sie eine liebevolle, positive Verbindung zu Ihrem Kind herstellen?

← back to all events

Book your tickets

Cradle of Motherhood
Verbind met je kind spiritueel en emotioneel De band tussen moeder en kind is ontzettend bijzonder. Vanaf het moment van verwekking ben je verbonden met jouw baby en vormt deze verbinding de basis van jouw baby’s leven hier op aarde.
€ 0,00
Cradle of Motherhood
Verbind met je kind spiritueel en emotioneel De band tussen moeder en kind is ontzettend bijzonder. Vanaf het moment van verwekking ben je verbonden met jouw baby en vormt deze verbinding de basis van jouw baby’s leven hier op aarde.
€ 40,80
incl. service costs
Get tickets